• <<<คลิ๊กเลย วันที่ 20 มกราคม 2563

  ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 • วันที่ 27 มกราคม 2563

  ประสานงานโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2563

 • วันที่ 27 มกราคม 2563

  ประสานงานโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2563

 • วันที่ 29 มกราคม 2563

  ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนช่องthaipbs ประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง แนะนำกลุ่ม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

 • วันที่ 29 มกราคม 2563

  ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนช่องthaipbs ประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง แนะนำกลุ่ม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

 • วันที่ 29 มกราคม 2563

  ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนช่องthaipbs ประชาสัมพันธ์ลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง แนะนำกลุ่ม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

 • วันที่ 29 มกราคม 2563

  ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนช่องthaipbs ประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง แนะนำกลุ่ม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

 • วันที่ 29 มกราคม 2563

  ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนช่องthaipbs ประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง แนะนำกลุ่ม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า