• วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2561

 • วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2561

 • วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2561

 • วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2561

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561เข้าร่วมประชุมหารือโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561เข้าร่วมประชุมหารือโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมหารือโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัด ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วม “สนธนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชุมพร”

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วม “สนธนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชุมพร”

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วม “สนธนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชุมพร”

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วม “สนธนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชุมพร”

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เข้าร่วม “สนธนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชุมพร”

 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และ การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดกลุ่มฝั่งอันดามัน

 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และ การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดกลุ่มฝั่งอันดามัน

 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และ การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดกลุ่มฝั่งอันดามัน

 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และ การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดกลุ่มฝั่งอันดามัน