• วันที่ 17 มกราคม 2562 เข้าร่วมงาน “โครงการพัฒนาสายพันธ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

 • วันที่ 17 มกราคม 2562 เข้าร่วมงาน “โครงการพัฒนาสายพันธ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

 • วันที่ 17 มกราคม 2562 เข้าร่วมงาน “โครงการพัฒนาสายพันธ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

 • วันที่ 17 มกราคม 2562 เข้าร่วมงาน “โครงการพัฒนาสายพันธ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

 • วันที่ 17 มกราคม 2562 เข้าร่วมงาน “โครงการพัฒนาสายพันธ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

 • วันที่ 30 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 30 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 30 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

 • วันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

 • วันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562

 • วันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562