• วันที่ 5 มีนาคม 2563

  จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 5 มีนาคม 2563

  จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 5 มีนาคม 2563

  จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 5 มีนาคม 2563

  จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 5 มีนาคม 2563

  จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563

  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 ณ ตามสบายรีสอร์ทจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  ต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2563

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  ต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2563

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

  กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

  กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

  ยื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการตอบกลับเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประเด็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน จัดการหนี้สินเกษตรกร และการบริหารเงินทุน ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการเชื่อมโยงเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563