• Click Here ^^

  โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ลงพื้นที่ร่วมกับทหารจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบเกษตรกรและชาวบ้าน เพื่อทำประชามติ ขุดลอกคลองเพรา ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ลงพื้นที่ร่วมกับทหารจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบเกษตรกรและชาวบ้าน เพื่อทำประชามติ ขุดลอกคลองเพรา ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ลงพื้นที่ร่วมกับทหารจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบเกษตรกรและชาวบ้าน เพื่อทำประชามติ ขุดลอกคลองเพรา ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ลงพื้นที่ร่วมกับทหารจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบเกษตรกรและชาวบ้าน เพื่อทำประชามติ ขุดลอกคลองเพรา ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทาง โรงเรียนเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562