• วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562

 • วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562

 • วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

 • วันที่ 4 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(fied day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

 • วันที่ 5 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

 • วันที่ 5 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

 • วันที่ 5 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

 • วันที่ 5 เมษายน 2562เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(fied day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

 • วันที่ 5 เมษายน 2562เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(fied day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

 • วันที่ 5 เมษายน 2562เข้าร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(fied day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

 • วันที่ 10 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 4

 • วันที่ 10 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 4

 • วันที่ 10 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน ปี 2562 ครั้งที่ 4

 • เข้าร่วมประชุมแนวทาง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 11 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุมแนวทาง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 11 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุมแนวทาง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของจังหวัดชุมพร

 • วันที่ 11 เมษายน 2562 เข้าร่วมประชุมแนวทาง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ของจังหวัดชุมพร