Home / แผนปฏิบัติการ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

แผนปฏิบัติการ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

1. ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ

3. ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบฐานข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ส่วนประเมินผลและกำกับการบริหารจัดการที่ดี

1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย