Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ในเขตอำเภอเ …

Read More »

ดันกระท่อมชุมพร สู่พืชเศรษฐกิจ ของวิสาหกิจชุมชนกระท่อมไทยชุมพร

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหว …

Read More »

การส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ หมูเส้น|กลุ่มแม่บ้านทับโตนด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดโครงการส่งเสริมอ …

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร สู่การค้ายุคใหม่|สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานพาณิ …

Read More »

การขึ้นทะเบียนและสร้างความเข้มแข็งองค์กร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลนากระตาม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่รับฟังปัญห …

Read More »

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรร่วมโครงการมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค (ครั้งที่ 3)

วันที่ 11-12 พศจิกายน 2564 นางสาวปณิดา โกฏเพชร หัว …

Read More »