Home / แผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

แผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นธรรม

3. ประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบฐานข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย