Home / อำนาจหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดชุมพร

อำนาจหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดชุมพร

1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด

2. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกรรมจังหวัดและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

5. ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย