Home / ประวัติความเป็นมาสภาเกษตรกร จ.ชุมพร

ประวัติความเป็นมาสภาเกษตรกร จ.ชุมพร

สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร  จัดตั้งตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  มีสมาชิกจำนวน  21  คน  มาจากองค์ประกอบ  2  ส่วน  ประกอบด้วย

1)  สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง  ตามมาตรา  31 (1)  จำนวน  16  คน

2)  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา  31  (2)  จำนวน  5  คน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้